top of page
Bouquet of Flowers

obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho a na všetky vzťahy, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.


2. Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci – Voňavý ateliér, Ing. Janka Steckerová, so sídlom Pod vinohradmi 312, 95104 Malý Lapáš, SR, IČO: 41438027, DIČ: 1072425332.

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Objednávka – kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru alebo služby kupujúcemu od predávajúceho.


​3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy - Objednávka

Kúpna zmluva je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim na základe objednávky, ktorá je realizovaná kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, telefonicky, e- mailom, prípadne prostredníctvom iných online komunikačných nástrojov (sociálne siete). Potvrdenie objednávky predávajúcim sa považuje za záväzné uzatvorenie kúpnej zmluvy.


4. Storno objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním. Kupujúci musí o tomto upovedomiť predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Informácia o stornovaní objednávky musí obsahovať číslo objednávky, meno a priezvisko a e-mail kupujúceho. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru e-mailom alebo telefonicky.


V prípade stornovania objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak sa jedná o objednávku rezaných kvetov a kytíc je za zrušenie objednávky účtovaný 20% stornopoplatok, ak kupujúci objednávku zruší menej ako 24 hodín pred jej odoslaním. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť pred jej stornovaním, predávajúci vráti danú sumu (po odrátaní prípadných stornopoplatkov) kupujúcemu prevodom na bankový účet kupujúceho do 3 dní.


Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé kontaktné údaje alebo požadovaný tovar nie je skladom. V tomto prípade bude kupujúci ihneď informovaný o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť pred jej zrušením zo strany predávajúceho, predávajúci vráti danú sumu kupujúcemu prevodom na bankový účet kupujúceho do 3 dní.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V prípade rezaných kvetov a kytíc toto právo zaniká.


V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný písomne, e-mailom alebo iným online komunikačným nástrojom, ktorý predávajúci a kupujúci využívali na predchádzajúcu komunikáciu) oznámiť toto rozhodnutie. Kupujúci pri odstúpení uvedie svoje meno, číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu na vrátenie zaplatenej sumy.


Kupujúci tovar odošle vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí predávajúcemu. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený a kompletný. Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.


Predávajúci po obdržaní tovaru a splnení vyššie uvedených podmienok zašle kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 15 dní. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok, nie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.


5. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, cene a termíne, je povinný tovar zabaliť spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave a odoslať kupujúcemu spolu so zásielkou i daňový doklad.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V prípade ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri dodaní prepravcom, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka poplatok za uskladnenie.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej dobe splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnuté náklady na doručenie tovaru.


6. Cena tovaru a platba za tovar

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode vonavyatelier.sk sú konečné, teda vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny. Pri uskutočňovaní objednávky kupujúcim vždy platí cena stanovená v čase objednávky.


Kupujúci môže uskutočniť platbu za objednaný tovar dvomi spôsobmi:

 - na dobierku – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,

 - platbou vopred – bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.


​Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za tovar, vrátane prepravných nákladov.


7. Dodacie podmienky a poplatky za prepravu

 

​Dodanie objednaného tovaru je realizované v čo najkratšom termíne od potvrdenia objednávky predávajúcim. Objednávky sú spracované obvykle do 24 hodín a odosielané v priebehu 2-5 pracovných dní. V prípade platby vopred na účet predávajúceho, bude objednávka odoslaná po prijatí platby. O odoslaní objednávky je kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.


Miesto dodania objednávky je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci odmietne prevziať objednávku, alebo bude nutné opakovať doručenie viac ako tri razy, kupujúci hradí všetky náklady s týmto vzniknuté.


Kupujúci má právo určiť príjemcu zásielky, pre ktorého je zásielka určená ako dar. Ak príjemca daru odmietne prevziať zásielku, objednávka je predávajúcim považovaná za vybavenú. Kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie peňazí.


Objednávky sú doručované predávajúcim Slovenskou poštou alebo spoločnosťou Packeta. Poplatky za dopravu Slovenskou poštou alebo spoločnosťou Packeta sú stanovené jednotnou sadzbou 4,90 EUR vrátane DPH bez ohľadu na hmotnosť alebo veľkosť zásielky. Objednávky odoslané predávajúcemu na dobierku sú spoplatnené sumou 5,90 EUR vrátane DPH. Všetky ostatné poplatky, ktoré sú vyššie ako stanovená cena za dopravu, znáša a hradí predávajúci.

Doručenie v Nitre a okolí do 15 km je spoplatnené sumou 2 EUR (pri objednávke nad 20 EUR je doručenie zdarma), doručenie v Bratislave a Trnave je spoplatnené sumou 5 EUR vrátane DPH.


8. Reklamácie

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia ihneď spísať s dopravcom protokol o poškodení a zásielku neprebrať.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tzn. do 24 hodín. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku, resp. u kvetov a kvetinových darov reklamácie z dôvodu čerstvosti už nie je možné uznať.


Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť reklamovanie tovaru ihneď po zistení vady. V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady alebo vrátenia kúpnej ceny.


Kupujúci môže reklamovať len tovar, ktoré vykazuje vady, ktoré spôsobil výrobca alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.


Kupujúci nemá právo reklamovať tovar, u ktorého došlo k poškodeniu jeho nesprávnym zaobchádzaním, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním, poškodením alebo znečistením tovaru. V prípade živých rastlín sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté zanedbaním tovaru, používaním tovaru v iných ako vhodných podmienkach určených výrobcom alebo predajcom, neodborným zásahom a úpravou tovaru alebo ak bol tovar poškodený prírodnými živlami či zásahom vyššej moci.


Oprávnená reklamácia na tovar zakúpený na stránke internetového obchodu vonavyatelier.sk sa vzťahuje na vady materiálov, funkčné chyby a nedostatky vzniknuté pri výrobe. Za oprávnenú sa nepovažuje reklamácia, ktorú kupujúci uplatňuje na základe odlišností od fotografií uvedených na stránke predávajúceho, ktoré majú ilustračný charakter.


Pri uplatňovaní reklamácie kupujúci pošle e-mail, v ktorom uvedie meno, e-mail, telefonický kontakt, číslo faktúry, označenie výrobku a popis závady. Predávajúci mu následne zašle informácie o ďalšom postupe. Tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho spolu s kópiou faktúry. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Predávajúci rozhoduje o spôsobe vybavenia reklamácie:

- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy

- primeraným znížením kúpnej ceny

- náhradným dodaním tovaru

- vrátením kúpnej ceny


Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo právo výmeny tovaru za iný.


9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho nezneužije a neposkytne tretej osobe, s výnimkou partnerov, ktorým sa poskytnú údaje potrebné k doručeniu tovaru kupujúcemu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú už pri potvrdení objednávky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.


Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.


10. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy a prípadné spory výslovne neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez povinnosti predchádzajúceho upozornenia. Všetky vykonané zmeny budú uverejnené umiestnením na internetovej stránke predávajúceho.


Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

obchodné podmienky: Store Policies
bottom of page